کتابخانه دیجیتال

 ساینس دایرکت

اشپرینگر 

 http://link.springer.com

وایلی

http://onlinelibrary.wiley.com

 

 

بخش کتابخانه دیجیتال محلی برای نیازسنجی، شناسایی، گردآوری، نگهداری، سازماندهی، بازیابی و اشاعه اطلاعات منابع الکترونیکی برای جامعه دانشگاهی است. هدف این بخش شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات تامین نیازها، روزآمد سازی خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متنوع جامعه استفاده کنندگان و نیز فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.

 

 

 activities

 

برخی از فعالیتهای این بخش در ذیل به طور خلاصه بیان شده است:

- ارایه خدمات اطلاع رسانی حضوری و غیرحضوری به مراجعان

- آموزش سواد اطلاعاتی شامل کلاس های آموزشی،تورهای آموزشی و آموزش فردی

- تهیه راهنماها، دستنامه ها و بسته های آموزشی

- آموزش کارورزان

- مدیریت و پشتیبانی وب سایت کتابخانه مرکزی

      - اشاعه گزینشی اطلاعات و خدمات آگاهی رسانی جاری از طریق انتشار خبرنامه الکترونیکی و درج در سایت کتابخانه مرکزی و ...