شرایط عضویت

 


groups

گروه اول: اعضای هیات علمی شاغل

گروه دوم: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در مقاطع تحصیلی مختلف

گروه سوم: کارکنان رسمی، پیمانی، بیمه ای و قراردادی شاغل دانشگاه

 

sharayet

گروههای اول در بدو ورود به دانشگاه و به صورت خودکار عضو کتابخانه می شوند.

گروه دوم و سوم: با تکمیل فرم عضویت و پرداخت حق عضویت مصوب. (میزان حق عضویت ابتدای هر سال تحصیلی توسط مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی مشخص می شود.)

 

 

etebar

 اعضای هیات علمی شاغل تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در دانشگاه 

 

دانشجویان تا پایان دوره تحصیلی.

کارکنان رسمی تا پایان خدمت رسمی و برای کارکنان پیمانی و قراردادی تا پایان قراداد . قابل تمدید است.