ساعات کار

 کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های دانشکده‌ای از ساعت 7/30 الی 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه مشغول به خدمات رسانی به دانشجویان هستند