اهداف

   هدف از تاسیس کتابخانه دانشگاهی نیل به هدفهای دانشگاه یعنی حفظ و اشاعه دانش است. از این‌رو، هدف‌های آن هماهنگ با هدف‌های دانشگاه شکل می‌گیرد. این نهاد ارتباط مستقیمی با نیازهای آموزشی و پژوهشی استادان و دانشجویان دارد و هدف اصلی آن حمایت از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه است. فراهم ساختن امکان پیشرفت تحصیلی دانشجویان، خدمت به استادان در امر انتقال دانش و اعتلای برنامه‌های پژوهشی و مطالعات پیشرفته از رسالت‌های کتابخانه دانشگاهی است. موفقیت برنامه‌های پژوهشی گسترده دانشگاه و برگزاری دوره‌های عالی تحقیقاتی و تخصصی، منوط به تدارک منابع غنی و ارائه خدمات شایسته توسط کتابخانه دانشگاهی است.

 

امروزه اعتبار و عظمت دانشگاه‌ها نه در شمار زیاد دانشجویان، که در شهرت آنها در پرداختن به امر پژوهش و پیشرفت دانش است. توفیق یک دانشگاه در گرو تجهیز خود به ابزار تحقیق، از جمله آزمایشگاه‌های مجهز و کتابخانه‌های غنی است. اهداف کتابخانه‌های دانشگاهی دقیقا منطبق با اهداف سازمان مادر یعنی دانشگاه است. این اهداف عبارتند از:
1.کمک به برنامه‌های آموزشی در کلیه رشته‌هایی که در دانشگاه تدریس می‌شود.
2.حمایت از برنامه‌های پژوهشی دانشگاه.
3.کمک به برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه .
این اهداف وظایف کتابخانه را ترسیم می‌کنند.